ISPITI U PONUDI

  • CELI za odrasle
  • CELI za strane državljane
  • CELI za tinejdžere

DATUMI UPISA

  • mart (samo za CELI Impatto, CELI 1, CELI 2 i CELI 3)
  • jun
  • novembar

PREDAVAČI

  • Petar Petrovic

Ispiti za CELI sertifikat

Ispit CELI podeljen je na 6 nivoa prema modelu svetskih standarda. Predviđena su 3 ispitna roka u toku jedne godine: u martu (samo za sledeće nivoe: CELI Impatto, CELI 1, CELI 2 i CELI 3), u junu i novembru.

Za ovaj ispit je nadležan Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) pri Univerzitetu u Peruđi, a Akademija Aleksandrija je posredstvom Global inputa centar za održavanje CELI ispita u Nišu.

CELI se deli na CELI za odrasle, za strane državljane i tinejdžere, a u nastavku je sadržaj i objašnjenje svakog pojedinačnog.

CELLI

CELI za odrasle

CELI Impatto – A1 nivo

CELI Impatto potvrđuje osnovno poznavanje jezika koje odgovara evropskom standardu nivoa A1.

U tabeli možete videti strukturu ispita CELI Impatto – A1 testa.

Ispit
Format odgovora
Trajanje ispita
Max. broj osvojenih poena (%)
Razumevanje teksta Povezivanje; tačno/netačno 1 sat i 15 minuta 25
Pisani deo Kraći sastav 25
Popunjavanje kratkog teksta
Pauza
Slušanje Tačno netačno i kratki odgovori (1 / 2 reči) 5/6  minuta 50
Usmeni deo ispita Kratki slušani monolog
Usmena interakcija Osnovno vođenje konverzacije sa ispitivačem.

Više informacija o ovom testu možete pročitati na sajtu Universita’ per Stranieri di Perugia.

CELI 1 – A2 nivo

CELI 1 potvrđuje poznavanje jezika koje odgovara evropskom standardu nivoa A2.

CELI 1- A2 sastoji se iz 4 dela

Razumevanje i produkcija pisanih tekstova

Razumevanje: tekstovi su uglavnom kratki u vidu javnih obaveštenja,uputstava, reklamnih poruka. Kandidati moraju da pokažu razumevanje praktičnih stvari iz života.

Produkcija: kandidati moraju da popune nedostajuće reči u kraćem tekstu i da napišu kratko zapažanje, poruku ili razmatranje.

II Ispitna sveska

Razumevanje pročitanih tekstova: Kandidati moraju da izdvoje važne informacije iz niza kratkih tekstova koje slušaju.

Usmeni deo: Dvoje ispitivača ocenjuje individualne sposobnosti kandidata, njihovu moć izražavanja. Kandidati moraju ili ne moraju da odgovore na lična pitanja. Komuniciraju sa ispitivačem uz pomoć dodatnog materijala koje kandidat može da vidi 10 minuta pre početka usmenog dela ispita.

U tabeli možete videti strukturu ispita CELI 1 – A2 testa.

Ispit
Izgled ispita
Trajanje ispita
Max. broj osvojenih poena (%)
Razumevanje teksta - povezivanje - vežbanja sa više ponuđenih odgovora 2 sata 25
Produkcija pisanih tekstova - popunjavanje - pisanje kraćih tekstova 15
Razumevanje pročitanih tekstova (slušanje) - povezivanje - više ponuđenih odgovora 20 minuta 30
PAUZA
Usmeni deo ispita konverzacija 10 minuta 30

Više informacija o ovom testu možete pročitati na sajtu Universita’ per Stranieri di Perugia.

CELI 2 – B1 nivo

CELI 2  potvrđuje poznavanje jezika koje odgovara evropskom standardu nivoa B1.

U tabeli možete videti strukturu ispita CELI 2 – B1 testa.

Ispit
Izgled ispita
Trajanje ispita
Max. broj osvojenih poena (%)
Razumevanje pisanih tekstova - više ponuđenih odgovora - povezivanje - popunjavanje 2 sata 25
Produkcija pisanih tekstova - popunjavanje jednog formulara ili upitnika - 1 oglas - 1 pismo 25
Razumevanje slušanih tekstova - više ponuđenih odgovora - povezivanje 20 minuta 25
PAUZA
Usmeni deo konverzacija 15 minuta 25

CELI 2- B1 sastoji se iz 4 dela

I Ispitna sveska 

Razumevanje i produkcija pročitanih tekstova

Razumevanje: Kandidati moraju da pokažu sposobnost razumevanja tekstova, javnih obaveštenjai da znaju da čitaju kratke informativne tekstove u cilju dobijanja osnovnih informacija. Kandidati moraju da pokažu razumevanje osnovnog značenja i da znaju da izvuku osnovne tražene informacije iz teksta.

Produkcija: Pored popunjavanja nedostajućih reči u kračem tekstu, moraju da znaju da popune određeni formular , traže i dobiju traženu informaciju, prepričavaju događaje, opisuju situacije i da na jednostavan način izraze svoje mišljenje.

II Ispitna sveska

Razumevanje slušanih tekstova: Kandidati moraju da razumeju ključne specifične delove tekstova koji se slušaju. Moraju da pokažu minimalnu sposobnost prepričavanja odslušanog teksta.

Produkcija usmenih tekstova: Dva ispitivača ocenjuju individualne sposobnosti kandidata. Moraju biti u stanju da učestvuju u simulacijskim dijalozima, da razumeju pitanja i tražene zadatke i da reaguju na odgovarajući način. Materijal sa osnovnim zadacima za usmeni deo ispita biće dodeljen kandidatu 15 minuta pre početka usmenog dela ispita.

Više informacija o ovom testu možete pročitati na sajtu Universita’ per Stranieri di Perugia.

CELI 3 – B2 nivo

CELI 3  potvrđuje poznavanje jezika koje odgovara evropskom standardu nivoa B2.

U tabeli možete videti strukturu ispita CELI 3 – B2 testa.

Ispit
Izgled ispita
Trajanje ispita
Max. broj osvojenih poena (%)
Razumevanje pisanih tekstova - više ponuđenih odgovora - povezivanje - kratki odgovori 2 sata I 15 minuta 20
Produkcija pisanih tekstova - 1 sastav od ponuđena2 - 1 pismo od ponuđena 3 20
PAUZA 10 minuta
Leksika - popuniti prazna mesta u tekstu - transformacija tekstova 45 minuta 10
Razumevanje slušanih tekstova - više ponuđenih odgovora - povezivanje 25 minuta 20
Usmeni deo ispita - konverzacija 15 minuta 30

CELI 3- B2 sastoji se iz 5 delova

I Ispitna sveska

Razumevanje i produkcija pisanih tekstova

Razumevanje:  Ispit se sastoji iz četiri dela. Tekstovi obrađuju teme iz svakodnevnog života: dnevna štampa, brošure, časopisi, pisma. Kandidati moraju biti sposobni da izdvoje suštinu i da razumeju kako eksplicitno tako i imlicitno značenje teksta neophodno za opšte razumevanje teksta. Potrebno je odgovoriti na otvorena pitanja svojim rečima i slobodnim konstrukcijama u vezi sa pročitanim tekstom.

Produkcija: Kandidati moraju da napišu dva teksta (od 80 do 180 reči).  Prvi zadatak se odnosi na pisanje uopštenih stvari i/ili na maštu i/ili lično iskustvo. Drugi zadatak zahteva pisanje pisma, Za drugi zadatak biće naglašeni kontekst i primalac istog.Od njih će zavisiti izbor sadržaja i forma pisma.

II Ispitna sveska

Leksika

Kandidati moraju da popune različite tekstove kako bi pokazali sposobnost prepoznavanja i upotrebe rečeničnih struktura i leksike odgovarajućih za određeni nivo poznavanja jezika.
Potrebno je popuniti prazna polja u tekstu tako što kandidat treba da ubaci nedostajuću reč i transformiše rečenicu.

III Ispitna sveska

Razumevanje slušanih tekstova 

Kandidati slušaju 2 različita teksta. Potrebno je da pokažu razumevanje ključnih delova i izvuku detaljne informacije u vezi sa tekstom. Potrebno je takođe da napišu određene podatke koje su čuli.

Produkcija slušanih tekstova 

Dva ispitivača ocenjuju individualne sposobnosti kandidata. Potrebno je da učestvuju u simulativnim dijalozima raznih komunikativnih situacija i pokažu sposobnost izražavanja na italijanskom jeziku. Ispit počinje tako što kandidat odgovara na pitanja o sebi. Zatim je potrebno da opiše sliku i da prepriča sadržaj teksta iz dnevne štampe ili aktuelnog časopisa. Ispitni material se dostavlja kandidatu 15 minuta pre početka ispita.

Više informacija o ovom testu možete pročitati na sajtu Universita’ per Stranieri di Perugia.

CELI 4 – C1 nivo

CELI 4 potvrđuje poznavanje jezika koje odgovara evropskom standardu nivoa C1.

U tabeli možete videti strukturu ispita CELI 4 – C1 testa.

Ispit
Izgled ispita
Trajanje ispita
Max. broj osvojenih poena (%)
Razumevanje pisanih tekstova - više ponuđenih odgovora - povezivanje - kratki odgovori 2 sata i 45 minuta 20
Produkcija pisanih tekstova - rezime - 1 sastav od 3 ponuđena 25
PAUZA 10 minuta
Leksika - popunjavanje - provera I ispravljanje grešaka - prošireno značenje pojmova 1 sat I 15 minuta 10
Razumevanje slušanih tekstova - popunjavanje - povezivanje
- prenos informacija
25 minuta 15
PAUZA
Usmeni deo ispita - konverzacija 20 minuta 30

CELI 4  sastoji se iz 4 dela:

I ispitna sveska

Razumevanje i produkcija pisanih tekstova

Razumevanje:  ispit se sastoji iz 3 dela. Tekstovi obrađuju tematiku iz svakodnevnog života: dnevna štampa, časopisi, različiti ugovori, javna i privatna obaveštenja, informativni materiali, narativna dela i/ili esej. Kandidati moraju da pokažu sposobnost izdvajanja ključnih delova u tekstu, da razumeju rečenične tekstualne strukture, da razumeju eksplicitno i implicitno značenje tekstova, da izvode zaključke i razumeju metaforiče izraze. Uz to moraju da daju odgovore na otvorena pitanja koristeći se svojim rečima u vezi sa tekstom.

Produkcija: Kandidati moraju da napišu dva teksta (od 150 do 250 reči). Prvi tekst jeste u vidu prepričavanja datog teksta. Drugi zadatak predstavlja pisanu produkciju koja se zasniva na ponuđenim argumentima koje treba dalje razraditi. U drugom zadatku kandidat može birati između dva ponuđena argumenta.

II Ispitna sveska

Leksika
U ovom ispitnom delu potrebno je popuniti prazna polja umetanjem nedostajućih reči i izraza, ispravljanjem ortografskih grešaka i sastavljanje tekstova povezivanjem rečenica.

III Ispitna sveska

Razumevanje slušanih tekstova 

Kandidati slušaju tri snimljena teksta. Moraju da razumeju specifična značenja, da izvuku ključne informacije i da izvode zaključke. Takođe, moraju da unesu tražene informacije u tabelu nakon odslušanog teksta.

Produkcija slušanih tekstova

Dva ispitivača ocenjuju individualne sposobnosti kandidata. Uvodni deo ispita sastoji se u predstavljanju kandidata gde kandidat daje odgovore na pitanja o sebi. Kandidat zatim mora da opiše dve slike ističući razlike i afinitete, da prepriča sadržaj kratkog teksta iz dnevnih novina ili časopisa i na kraju da opiše tabelu ili grafikon dajući kratke komentare o statističkim podacima.
Ispitni materijal se dostavlja kandidatu 20 minuta pre početka ispita.Više informacija o ovom testu možete pročitati na sajtu Universita’ per Stranieri di Perugia.

CELI 5 – C2 nivo

CELI 5 potvrđuje poznavanje jezika koje odgovara evropskom standardu nivoa C2.

U tabeli možete videti strukturu ispita CELI 5 – C2 testa.

Ispit
Izgled ispita
Trajanje ispita
Max. broj osvojenih poena (%)
Razumevanje pisanih tekstova - više ponuđenih odgovora - kratki odgovori 2 sata i 45 minuta 20
Produkcija pisanih tekstova - 1 sastav od 3 ponuđena - 2 pisma 30
PAUZA 10 minuta
Leksika - popunjavanje - prepoznavanje i ispravljanje grešaka 1 sat i 15 minuti 10
Razumevanje slušanih tekstova - više ponuđenih odgovora
- povezivanje - popunjavanje
25 minuta 15
Usmeni deo ispita - konverzacija 20 minuta 25

CELI 5 sastoji se iz 5 dela:

I Ispitna sveska

Razumevanje i produkcija pisanih tekstova

Razumevanje: kandidati moraju da budu u stanju da razumeju duge i složene tekstove izvučene iz novina ili specijalizovanih časopisa, narativnih dela, ugovora i ostalih materijala bilo kog tipa. Potrebno je da kandidati pokažu da umeju da izdvoje određene detalje iz teksta tražene podatke. Pored toga potrebno je da znaju da se snalaze ustručnim tekstovima i razumeju stručne reči i izraze. Ispit se sastoji iz teksta sa više ponuđenih odgovora i pitanja na koja treba dati kratke odgovore pa čak i dati kratak kritički osvrt na tekst.

Produkcija: kandidati dobijaju dva teksta. Prvi zadatak (od 330 do 360 reči)  zahteva od kandidata da razviju teze socijalne tematike, da napišu realnu ili izmišljenu priču, da opišu jedno iskustvo koristeći odgovarajući stil poštujući sva kohenzivna načela. Drugi zadatak (maksimalno 170 reči) zahteva izradu formalnog pisma sa određenim odgovorom, poštujući pritom sva pravila formalnog pisanja i funkcionalne ciljeve gde se mora pokazati dobro vladanje izrazima koji su preciznih i odgovarajući situaciji.

II Ispitna sveska

Leksika
Kandidati moraju da pokažu da su ovladali gramatikom i velikim fondom reči. Potrebno je popuniti praznine nedostajućim rečima u autentičnim tekstovima i staviti odgovarajuće oblike glagola, izdvojiti greške i izabrati tačnu opciju među predloženim.

III Ispitna sveska

Razumevanje slušanih tekstova: Kandidati slušaju od tri do četiri snimljena teksta i moraju da pokažu da razumeju bilo kakav izgovor pa i u slučaju prisutnosti različitih dijalekata. Moraju da budu spremni da izdvoje određena značenja, implicitna značenja i detalje u vezi sa tekstom.

Tri teksta zahtevaju izbor tačne opcije, naznačavanje prisutnih i neprisutnih rečenica u tekstu i prepisivanje specifičnih informacija.

Produkcija slušanih tekstova: kandidati moraju da pokažu koherentno izražavanje i vladanje italijanskom leksikom formalnog i neformalnog tipa. Ispit se sastoji od jednog teksta koji je potrebno prepričati i prokomentarisati – da li je to slika ili ilustracija, poslovica, maksime itd. Ispitni materijal se dostavlja kandidatu 20 minuta pre početka ispita.

Dva ispitivača ocenjuju individualne sposobnosti kandidata. Kandidati moraju da budu u stanju da aktivno i efektivno učestvuju u konverzaciji sa sagovornikom.

Više informacija o ovom testu možete pročitati na sajtu Universita’ per Stranieri di Perugia.

CELI Immigrati (i) – za strane državljane

CELI Immigrati je ispit namenjen stranim državljanima u Italiji i odvojen je od ispita za generalno poznavanje italijanskog jezika, po nameni, dok je forma zadržana. Realizuje se od A1 do B1 nivoa, prema Evropskom referentnom okviru.

CELI Immpato i – A1

Struktura ispita

Ispit CELI Immpato i odvija se po istim pravilima kao i CELI za odrasle. Ispit je podeljen na dva dela: pismeni i usmeni.

Pismeni deo sastoji se iz dva dela:
1. Razumevanje teksta
2. Pisana produkcija i interakcija.

Sadrži: objektivni test (binarni izbor tekstova i povezivanje) i subjektivni test (popunjavanje).

Usmeni deo ispita (usmena produkcija) sastoji se iz konverzacije uz pomoć priloženog materijala koji šalje CVCL ostalim ispitnim centrima. Zadatak sa slušanjem (ascolto) povezan je sa usmenom produkcijom čineći jedan deo ispita.

Oba ispitna dela se nalaze u istoj ispitnoj svesci.

CELI 1 i – A2

Ispit CELI 1 i odvija se po istim pravilima kao i CELI za odrasle.

Ispit se sastoji iz tri dela:

1. Razumevanje teksta,
2. Pisana produkcija,
3. Slušanje

Sadrži: objektivni test (više ponuđenih odgovora, popunjavanje, popunjavanje sa više ponuđenih odgovora, povezivanje, preformulacija rečenica itd.) i subjektivni test (sastavi, pisani zadaci, otvorena pitanja).

Usmeni deo ispita (usmena produkcija) sastoji se iz konverzacijskog dela uz pomoć priloženog materijala koji šalje CVLC ostalim ispitnim centrima.

Ispit se sastoji iz dve ispitne sveske podeljene na sledeći način:

Sadržaj prve ispitne sveske : ispit A i B

Sadržaj druge ispitne sveske: ispit C

CELI 2 i – B1

Struktura ispita

Ispit CELI 2 i – B1 odvija se po istim pravilima kao i CELI za odrasle.

Ispit se sastoji iz tri dela:

1. Razumevanje teksta,

2. Pisana produkcija,

3. Slušanje

Sadrži: objektivni test (više ponuđenih odgovora, popunjavanje, popunjavanje sa više ponuđenih odgovora, povezivanje, preformulacija rečenica itd.) i subjektivni test (sastavi, pisani zadaci, otvorena pitanja).

Usmeni deo ispita (usmena produkcija) sastoji se iz konverzacijskog dela uz pomoć priloženog materijala koji šalje CVLC ostalim ispitnim centrima.

Ispit se sastoji iz dve ispitne sveske podeljene na sledeći način:

Sadržaj prve ispitne sveske: ispit A i B

Sadržaj druge ispitne sveske: ispit C

CELI adolescenti (a) – za tinejdžere

CELI 1a – A2

Struktura ispita

Ispit CELI 1a – A2 odvija se po istim pravilima kao i CELI za odrasle.

Ispit se sastoji iz tri dela:

1. Razumevanje teksta
2. Pisana produkcija
3.Slušanje

Sadrži: objektivni test (više ponuđenih odgovora, popunjavanje, popunjavanje sa više ponuđenih odgovora, povezivanje, preformulacija rečenica itd.) i subjektivni test (sastavi, pisani zadaci, otvorena pitanja).

Usmeni deo ispita (usmena produkcija) sastoji se iz konverzacijskog dela uz pomoć priloženog materijala koji šalje CVLC ostalim ispitnim centrima.

CELI 2 a – B1

Struktura ispita

Ispit CELI 2a odvija se po istim pravilima kao i CELI za odrasle.

Ispit se sastoji iz tri dela:

1. Razumevanje teksta,
2. Pisana produkcija,
3. Slušanje

Sadrži: objektivni test (više ponuđenih odgovora, popunjavanje, popunjavanje sa više ponuđenih odgovora, povezivanje, preformulacija rečenica itd.) i subjektivni test (sastavi, pisani zadaci, otvorena pitanja).

Usmeni deo ispita (usmena produkcija) sastoji se iz konverzacijskog dela uz pomoć priloženog materijala koji šalje CVLC ostalim ispitnim centrima.

CELI 3 a – B2

Struktura ispita

Ispit CELI 3a  odvija se po istim pravilima kao i CELI za odrasle.

Ispit se sastoji iz tri dela:

1. Razumevanje teksta,
2. Pisana produkcija,
3. Slušanje

Sadrži: objektivni test (više ponuđenih odgovora, popunjavanje, popunjavanje sa više ponuđenih odgovora, povezivanje, preformulacija rečenica itd.) i subjektivni test (sastavi, pisani zadaci, otvorena pitanja).

Usmeni deo ispita (usmena produkcija) sastoji se iz konverzacijskog dela uz pomoć priloženog materijala koji šalje CVLC ostalim ispitnim centrima.

Uz prethodno navedene ispitne delove dodat je i deo provere znanja o poznavanju leksike.

Prijava za CELI sertifikate
Ime i prezime (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

Email (obavezno)

Prijavljujem se za
CELI ( CELI standard, CELI adolescenti)

Nivo (obavezno)

Vaša poruka

Označite polje da biste poslali poruku *

Želite da naučite strani jezik ili da usavršite i utemeljite znanje?

Učenje nemačkog jezika odvija se po nivoima poznavanja ovog jezika prema Evropskom referentnom okviru (CEFR) na grupnoj i individualnoj nastavi.

Ostanite obavešteni o dešavanjima u Aleksandriji

Prijavite se na mailing listu i mi ćemo vas povremeno obaveštavati o popustima, promocijama i ostalim dešavanjima koje pripremamo.

Kontakt

Nismo tu sada ali možete nam poslati email i javićemo se što pre.

Nije čitljivo? Promenite slova. captcha txt

UNESITE KLJUČNU REČ I PRITISNITE 'ENTER' ZA PRETRAGU